1. Η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ» (καλούμενη εφεξής Διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.instagram.com (καλούμενη εφεξής Instagram), στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (καλούμενοι εφεξής Συμμετέχοντες), ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

2. Ο κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενεργός χρήστης στο Instagram και να κάνει «follow» στη σχετική σελίδα του «@imommy.gr» και τη σελίδα “@nefnefhomeware” στο Instagram, να κάνει like στο post του διαγωνισμού και να κάνει όσα comments θέλει κάνοντας tag 3 φίλους του. Έκαστος χρήστης Instagram δύναται να συμμετάσχει περισσότερες φορές ανάλογα με τον αριθμό των comments (με τα σχετικά tags) που θα κάνει στο post του διαγωνισμού.

3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής Random Comment Picker for Instagram – Comment Picker η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία του Διοργανωτή, Συγγρού 340, 17673 Καλλιθέα, και δύναται να μαγνητοσκοπηθεί και να προβληθεί στα social media του imommy.gr, εφόσον το επιθυμεί.

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 14/06/2022 έως 27/06/2022. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω της σελίδας του imommy.gr στο Instagram.

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27/06/2022 και θα ανακοινωθεί η πραγματοποίησή της στη σελίδα του imommy.gr στο Instagram. Η κλήρωση θα αναδείξει 3 τυχερούς νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από την εταιρεία NEF-NEF Homeware από τη JUNIOR-BEBE συλλογή, από ένα σετ σεντόνια Snoopy για bebe ή junior, αναλόγως της προτίμησης του κάθε νικητή. Τα ονόματα χρηστών (usernames) των νικητών θα ανακοινωθούν κάτω από την ανάρτηση (post) του διαγωνισμού στο λογαριασμό του imommy.gr στο Instagram. Στη συνέχεια ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει μέσω άμεσου μηνύματος (direct message) της εφαρμογής με τους νικητές προκειμένου να τους ζητήσει το ονοματεπώνυμό τους, την διεύθυνση κατοικίας τους, εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, και ένα τηλέφωνο  επικοινωνίας για να συνεννοηθούν για την παραλαβή των επάθλων. Η παραλαβή των επάθλων θα γίνει από τους νικητές στα γραφεία της Εταιρείας εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων. Αν κάποιος/α νικητής/τρια δεν παραλάβει το έπαθλό του στην ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα του επάθλου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής. Αν κάποιος από τους νικητές κατοικεί εκτός Αττικής, η αποστολή του επάθλου θα γίνει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) και τα έξοδα θα βαρύνουν το Διοργανωτή.

6. Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

7. Προσωπικά Δεδομένα:

Α. Για τη διεξαγωγή και υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία από τον Διοργανωτή ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) κάποιων προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων που παρέχονται απευθείας από τους ίδιους ή κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή. Τα δεδομένα αυτά είναι: τα δεδομένα στο δημόσιο προφίλ του Συμμετέχοντα στο Instagram (όνομα χρήστη – username, φωτογραφία του χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) καθώς και τα απαραίτητα δεδομένα που θα του ζητηθούν από το Διοργανωτή (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας, εφόσον κατοικεί εκτός Αττικής) σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής. Για την συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών.

Β. Σκοποί Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη αφενός για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διοργανωτή, και αφετέρου για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την υλοποίηση και την προώθηση του διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη για τη συλλογή και διαχείριση των συμμετοχών στον Διαγωνισμό, την ανάδειξη των νικητών, τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, την ταυτοποίηση των νικητών, την παράδοση των επάθλων, τη χρήση στιγμιότυπων, φωτογραφιών ή βίντεο, για προωθητικούς σκοπούς κ.ο.κ., πάντοτε στο πλαίσιο των περιγραφόμενων στο παρόν σκοπών και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γ. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας με βάση τα ανωτέρω είναι η αυτόβουλη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, η εκτέλεση σύμβασης δηλαδή, της οποίας εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Επίσης το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού, την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας του και την εμπορική του προβολή.

Δ. Χρόνος Διατήρησης: Σας ενημερώνουμε ότι ο Διοργανωτής θα διατηρεί δεδομένα του δημόσιου προφίλ των Συμμετεχόντων στο Instagram στη συγκεκριμένη ανάρτηση (post) του διαγωνισμού για όσο χρονικό διάστημα έκαστος Συμμετέχων διατηρεί το προφίλ χρήστη στο Instagram, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Instagram, ενώ όσον αφορά τους νικητές ο Διοργανωτής θα διατηρεί τα λοιπά προσωπικά τους δεδομένα μέχρι την παραλαβή των επάθλων ή την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των 30 ημερών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών, για την περίπτωση ενστάσεων ή αντιρρήσεων για την διαδικασία, εκτός εάν η τήρηση των δεδομένων δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έχει δοθεί η σαφής και ρητή συγκατάθεση για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς ή σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον διαγωνισμό, οπότε τα δεδομένα
δύναται να διατηρεί ο Διοργανωτής μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Ως ολοκλήρωση θεωρείται η παράδοση του επάθλου. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά.

Ε. Αποδέκτες των δεδομένων των νικητών δύναται να είναι η εταιρεία NEF-NEF Homeware που θα αποστείλει τα έπαθλα στο Διοργανωτή.

ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τεθούν υπό επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι τηρεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Κάθε Συμμετέχων έχει, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, όλα τα εκ του
νόμου δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική πολιτική του αναρτημένη στην σελίδα https://www.imommy.gr/politiki-prostasiasdedomenon-prosopikou-xaraktira/. Κάθε συμμετέχων ευθύνεται επίσης για την σύμφωνη γνώμη και την ενημέρωση των φίλων του που κάνει tag στο σχόλιο του για την παρούσα επεξεργασία και την ως άνω πολιτική.

8. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

9. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.