1. Η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ» (καλούμενη εφεξής Διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.instagram.com (καλούμενη εφεξής Instagram), στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (καλούμενοι εφεξής Συμμετέχοντες), ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

2. Ο κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενεργός χρήστης στο Instagram και να κάνει “follow” στη σχετική σελίδα του “@imommy.gr” στο Instagram και να κάνει like στο post του διαγωνισμού. Έκαστος χρήστης Instagram δύναται να συμμετάσχει περισσότερες φορές ανάλογα με τον αριθμό των comments (με τα σχετικά tags) που θα κάνει στο post του διαγωνισμού.

3. Η κλήρωση, η οποία θα γίνει στα γραφεία του Διοργανωτή, θα γίνει στα γραφεία του Διοργανωτή στην Καλλιθέα, Λ. Συγγρού 340, 17673, θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής Random Comment Picker for Instagram – Comment Picker η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 03/05/2023 έως 05/05/2023. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω της σελίδας του imommy.gr στο Instagram.

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 05/05/2023 και θα ανακοινωθεί η πραγματοποίησή της στη σελίδα του imommy.gr στο Instagram. Η κλήρωση θα αναδείξει 10 τυχερούς νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από την εταιρεία τριπλές προσκλήσεις από Tanweer για την πρεμιέρα της animated παιδικής ταινίας Ella Bella Bingo, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στον κινηματογράφο Town Cinemas (Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα) στις 16.15 (15.45 ώρα προσέλευσης). Τα ονόματα χρηστών (usernames) των νικητών θα ανακοινωθούν κάτω από την ανάρτηση (post) του διαγωνισμού στο λογαριασμό του imommy.gr στο Instagram. Η παραλαβή των επάθλων θα γίνει από τους νικητές στο ταμείο του ως άνω κινηματογράφου κατά την ημέρα της προβολής της ταινίας. Αν κάποιος/α νικητής/τρια δεν παραλάβει το έπαθλό του στην ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα του επάθλου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.

6. Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

7. Προσωπικά Δεδομένα:

Α. Για τη διεξαγωγή και υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία από τον Διοργανωτή ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας)

κάποιων προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων που παρέχονται απευθείας από τους ίδιους ή κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή. Τα δεδομένα αυτά είναι: τα δεδομένα στο δημόσιο προφίλ του Συμμετέχοντα στο Instagram (όνομα χρήστη – username, φωτογραφία του χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Για την συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών.

Β. Σκοποί Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη αφενός για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διοργανωτή, και αφετέρου για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την υλοποίηση και την προώθηση του διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη για τη συλλογή και διαχείριση των συμμετοχών στον Διαγωνισμό, την ανάδειξη των νικητών, τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, την ταυτοποίηση των νικητών, την παράδοση των επάθλων, τη χρήση στιγμιότυπων, φωτογραφιών ή βίντεο, για προωθητικούς σκοπούς κ.ο.κ., πάντοτε στο πλαίσιο των περιγραφόμενων στο παρόν σκοπών και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γ. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας με βάση τα ανωτέρω είναι η αυτόβουλη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, η εκτέλεση σύμβασης δηλαδή, της οποίας εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Επίσης το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού, την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας του και την εμπορική του προβολή.

Δ. Χρόνος Διατήρησης: Σας ενημερώνουμε ότι ο Διοργανωτής θα διατηρεί δεδομένα του δημόσιου προφίλ των Συμμετεχόντων και των νικητών στο Instagram στη συγκεκριμένη ανάρτηση (post) του διαγωνισμού για όσο χρονικό διάστημα έκαστος Συμμετέχων διατηρεί το προφίλ χρήστη στο Instagram, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Instagram.

Ε. Αποδέκτες των δεδομένων των νικητών δύναται να είναι η εταιρεία Tanweer που θα αποστείλει τα έπαθλα στο Διοργανωτή και θα παραλειφθούν από τους νικητές στον ως άνω κινηματογράφο σύμφωνα με τον όρο 5 του παρόντος.

ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τεθούν υπό επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι τηρεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Κάθε Συμμετέχων έχει, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική πολιτική του αναρτημένη στην σελίδα https://www.imommy.gr/politiki-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira/. Κάθε συμμετέχων ευθύνεται επίσης για την σύμφωνη γνώμη και την ενημέρωση των φίλων του που κάνει tag στο σχόλιο του για την παρούσα επεξεργασία και την ως άνω πολιτική.

8. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

9. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.