Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία ALTER EGO MEDIA (εφεξής Διοργανωτής).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια εταιρεία και στην εταιρεία Αττική Μελισσοκομική εταιρεία Αλ. Πίττας. Σε περίπτωση κατά την οποία λάβει μέρος στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει, κατά τα ανωτέρω, και εφόσον είναι ο τυχερός ενός εκ των δώρων δεν θα του χορηγείται το δώρο.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει 26/06 και θα ολοκληρωθεί στις 30/06.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα προϊόν. Δεν θα ληφθούν υπόψιν πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις απαντήσεις με τις οποίες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.

Η επιλογή των νικητών θα γίνει τυχαία, μετά από κλήρωση στα γραφεία του Διοργανωτή.

O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικού Τύπου ή και του internet. O Διοργανωτής δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα νικητών, τις φωτογραφίες/απαντήσεις της συμμετοχής των συμμετεχόντων, τις φωτογραφίες αυτών.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό τηλεφώνημα ή email για το πότε και πώς μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού δύναται να επηρεαστεί ή διακοπεί από την απόδοση του δικτύου.

Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.